Képviselőtestület

A világiak hivatást kaptak arra, hogy részt vegyenek a sajátos lelkipásztorimunkában: a hitoktatásban, az igehirdetésben, a szegények és betegek látogatásában, a kisközösségek irányításában, az ateistákkal való párbeszédben, a szentségekre való felkészítésben, az áldoztatásban, sőt a pap nélküli plébániák vezetésében is. A papok és a világiak közös lelkipásztori munkájának koordinálására a zsinat és a kódex a lelkipásztori tanács létrehozására hív fel, amelynek elnöke a plébános, tagjainak pedig tanácsadói joguk van. Hazánkban a plébániaközösség képviselőtestületének kell betölteniea lelkipásztori tanács és a gazdasági bizottság szerepét.

A világiak küldetése

A lelkiségi csoportok tevékenysége, feladata nem a szoros értelemben vett lelkipásztori munka segítése, ezért szükség van a plébániai élet és a lelkipásztori munka közvetlen szolgálatára is. Ebben célszerű az alábbi csoportok létrejötte és szolgálata:

 • liturgikus csoport: feladata a liturgikus ünnepek széppé tétele, lelkinapok szervezése;
 • hitoktatási csoport: a gyermek-, ifjúsági- és felnőttkatekézis összefogása, táborok, lelkigyakorlatok szervezése a szülők bevonásával;
 • családgondozási csoport: a jegyesoktatásszervezése, fiatal házasok csoportjánakindítása, keresztelési oktatás segítése, elváltak gondozása;
 • karitatív csoport: betegek, szegényekgondozása, látogatása, segítése, alkalmi és ünnepi akciók;
 • sajtófelelős csoport: a katolikus sajtó termékeinek terjesztése, plébániai videó és könyvtár, templomi faliújság gondozása, plébániai újság szerkesztése, kiadása, helyi médiában való szereplés;
 • kulturális csoport: a közösségi ünnepek (farsang, jótékonysági bál, Mikulás- ünnep) kirándulások, zarándoklatok szervezése;
 • evangelizációs csoport: a hit iránt érdeklődők befogadása a katekumenátus keretében, a nem hívőkkel való kapcsolattartás;
 • társadalmi kapcsolatok munkacsoportja: pályázatok figyelése, készítése, intézése,egyéb intéznivalók felvállalása;
 • műszaki csoport: a templomi, plébániai karbantartások és beruházások szervezése, intézése, lebonyolítása;
 • gazdasági bizottság: az egyházközség tulajdonának gondozása, nyilvántartása, az anyagiak az egyházi és az állami előírásoknak megfelelő kezelése.

Ezeknek a munkacsoportoknak szervezője, koordinálója, összefogója a Képviselőtestület, hiszen ha a plébániának ideálisan nem egyszemélyi vezetéssel kell működnie, hanem kisegyházként, testvéri közösségként, akkor ennek meg kell nyilvánulnia a feladatok végzésében és a vezetésben is, azaz a plébánia irányítása a hívek széles köreinek bevonásával kell, hogy történjen. Ezért “a papok úgy töltsék be vezető tisztségüket, hogy .fogjanak össze a világiakkal, . az emberi tevékenység különböző területein nekik van tapasztalatuk és ők illetékesek.” (CL 27)

Tomka Ferenc: Új evangelizáció című könyve nyomán

  

Az Országúti Ferences Plébánia képviselőtestületének állandó tagjai:

  fr. Lendvai Zalán ofm

 

 • 1964-ben született
 • ferences szerzetes
 • 2017 augusztusától az Országúti Ferences Plébánia plébánosa
  fr. Horváth Achilles ofm

 

 • 1966-ban született
 • ferences szerzetes
 • 2020 augusztusától az Országúti Ferences Plébánia káplánja, a ferences közösség gvardiánja
  Dudás Zoltán

 

 • állandó diákónus
 • a plébániai karitász feladatait végzi
 • három gyermekes családapa
 • teológus-hittanár és szociális munkás végzettségű
  dr. Gorove László

 

 • 1957-ben született
 • családos, öt gyermek édesapja
 • orvos, állandó diakónus
 • születése óta tagja plébániánknak
  Lógó Tibor

 

 • 1979-ben született
 • családos, három gyermek édesapja
 • templomunk másodorgonistája
 • 2006 óta a Kapisztrán Kórus karnagya
  Nagy László Adrián

 

 • 1968-ban született
 • családos, négy gyermek édesapja
 • templomunk orgonaművésze, zenetanár, rendszeresen ad koncerteket
   

Választott tagok (2019. október 13.):

  Balázsdi-Szabó Nóra

 

 

A Műegyetemen szereztem vegyészmérnöki diplomát 2004 nyarán. Pár hónappal később volt az esküvőnk, ezt követően költöztünk a Mechwart liget mellé és kezdtünk el az országúti ferencesekhez misére járni. Több mint 12 éve tartozunk a családos közösséghez. Aktívan részt vállalunk a plébánia családokkal kapcsolatos feladataiból: a plébániai jegyesoktatásban kísérő házaspárként, a családos tábor vagy a gyerekeknek szóló rajzpályázat szervezőjeként. Három csibész fiú édesanyja vagyok. A plébániai családokhoz köthető tevékenységekben szívesen veszek részt.

  Biczi Ferenc

 

 

2009-ben (39 évesen) Róbert atyánál kezdtem a katekumenátust. 2011-ben voltam elsőáldozó és bérmálkoztam. Achilles atyával és a családommal minden évben mentem zarándoklatokra, amelyek szervezésében is segédkeztem. Itt az Országúti Ferenceseknél kötöttem szentségi házasságot, majd 4 évre rá született meg egyetlen leánygyermekünk. Gazdasági informatikusként dolgozom egy multinacionális cégnél, ahol lelki ebéd keretén belül hetente egyszer együtt étkezünk, imádkozunk és elmélkedünk a hittestvéreinkkel. A plébániánkon sok közösséghez kötődtem, kötődöm. Jelenleg leginkább a jegyes kísérésben szolgálok.

  Csanády Lőrinc

 

 

2009 körüljutottam el először esti fél 8-as misére, és hamarosan csatlakoztam a Boanergész együtteshez. Később a zenekar vezetője lettem, amely szolgálatomat mai napig végzem. Igyekszem a zenei feladatokon túl a mise közösségét is alakítani, virágoztatni. Klasszikus hegedűt, könyvelést, szociológiát, majd közgazdaságtant tanultam. Házas vagyok, feleségemmel Annával egy gyermeket nevelünk. Az elmúlt években részt vettem a jegyesoktatás segítésében és apró műszaki feladatok megoldásában is a plébánián, és 2013 óta képviselőtestületi tagként is igyekeztem a közösséget segíteni.

  Frigyesi Márton

 

 

1980-ban születtem. A Ferences Gimnáziumba járva ismerkedtem meg a rend lelkiségével. 17 éves koromtól kezdtem el egyre sűrűbben járni a Margit körútra misére – akkor még főleg a „félnyolcasra”. 2006-ban Nikodémus testvér felkért, hogy későbbi feleségemmel, Gorove Márival segítsünk a hitoktatásban, az elsőáldozók felkészítésében. Ezzel egyre aktívabban kapcsolódtam be a plébánia életébe: Márival együtt részt vettem a városmissziós programszervezésben és lebonyolításban, táboroztatásban, jegyesoktatásban. Pedagógusként és hat gyermek apjaként azonban – talán nem véletlenül – leginkább a kisgyermekes családokkal kapcsolatos szolgálatokat érzem magamhoz a legközelebb: ovismise, kisgyermekes szentségimádás, nagyheti szertartások alatti „gyermekbarát” terem… Az ezzel kapcsolatos feladatokban örömmel tevékenykedem.

   Gödölle Mátyás

 

 

1976-ban születtem, művészettörténész, muzeológus vagyok. Feleségem Hajdu Krisztina tanár, aki sok éve részt vesz a plébániai hitoktatásban. Öt gyermekünk van. Tizenöt éve csatlakoztunk az országúti egyházközséghez, fiatalként a pesti Szent Család-templomba jártunk. A plébániai közösségben családos keresztutak, öröm útják és kirándulások, valamint hittanos és családos táborok szervezőjeként ismerhetnek. Több éven át részt vettünk a jegyesoktatásban. 2013 óta vagyok a képviselőtesület tagja.

   Jobbágyi Anna

 

 

1982-ben születtem, húszas éveim elejétől szorosan kötődöm az Országúti közösséghez. Kezdetben az ifjúsági életben vettem részt, közösséget vezettem és ifjúsági programokat szerveztem. Jelenleg három kisgyermekemmel vagyok itthon, így most már – családommal együtt – a plébánia családos közösségéhez kapcsolódunk. Szakmám szerint orvos, újságíró vagyok, azonban évek óta édesanyai teendőim töltik ki a mindennapjaimat. Szívesen segítek plébániánk kommunikációs feladataiban, családos, kisgyermekes programok szervezésében. 

  Kanyó Henrik

 

 

A plébániához 2005 óta tartozom, feleségemmel itt készítettek fel minket a házasságra, esküvőnk is itt volt. Négy gyermekünk itt lett megkeresztelve és a tízes misére járunk. Közös szolgálatunk 2006 óta a jegyesoktatás, először háttérmunka, kiscsoportvezetés majd éveken keresztül annak teljes szervezése. 2008 óta vagyok tagja a képviselőtestületnek, főként gazdasági és felújítási ügyekben segédkeztem – úgy, mint a vagyongazdálkodás, költségvetés tervezésében való részvétel, templomtető- és toronysüveg felújítás előkészítése (pályázat, gyűjtés, szakemberek kiválasztása). Jelenleg a templomszentelés 250-ik évfordulójának megünneplését előkészítő munkacsoport tagja vagyok. Ezeken túl több lelkigyakorlatot is szerveztem a plébánia házaspárjai számára. Feleségemmel egy az Országúton működő házaspáros kisközösségnek és a Családok Jézusban Közösségnek is tagjai vagyunk. 2000-ben szereztem hittanári-, 2017-ben természetvédelmi mérnöki diplomámat, jelenleg pedig létesítménygazdálkodó posztgraduális képzésen veszek részt.

  Keller Márkus

 

 

A fiatalabb generációhoz tartozva még csak 12 éve vagyunk tagjai építész feleségemmel és három gyermekünkkel a Margit körúti ferences plébánia közösségének. Ezalatt a rövid idő alatt is igyekeztünk azonban aktívan keresni a helyünket a közösségben. Szinte a kezdetektől részt vettünk a plébániai jegyesoktatásban, a rendház díszítésében és a különböző programok szervezésében. Mihály fiam már felavatott ministráns! A kecskeméti piarista gimnáziumban eltöltött évek és a sikeres érettségi után történelem, szociológia és pszi-chológia szakon tanultam az ELTE-n, Bécsben, Berlinben és Eichstättben, illetve tagja és tanulmányi vezetője is voltam a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumnak. A doktori disszertációm megvédése után sokáig kutatóként dolgoztam itthon és külföldön. Jelenleg az ELTE Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékét vezetem. Továbbra is szívesen veszek részt a plébániai jegyesoktatásban, és szervezési és vezetési tapasztalataimat felhasználva részese lehetek a különböző plébániai programok megalkotásának.

  Légár Katalin

 

 

A Krisztinavárosi Plébánia hittanos csoportja volt első meghatározó közösségi élményem, ahol Blanckenstein Miklós atyánál nemcsak ministráns és az énekkar tagja voltam, hanem belecsöppentem a formálódó regnumi kisközösségek világába is. Szentendrei ferences diákként, majd fiatal felnőttként más közösségekben is megfordultam, majd férjemmel, Csabával fiatal családosként kerültünk a 10-es misékre még Kolos atya idejében. A családos közösség tagjának tekintjük magunkat. Több pasztorális eseményben voltunk segítők: jegyesoktatásban, agapék, komatálak és táborok szervezésében. Továbbra is hasonló szerepben tudok tevékenykedni. A Képviselőtestületben férjem, Csaba volt tagja 2007-től 2019-ig. Hat gyerekünk van, közülük négyen már felnőttek, egyelőre két unokával büszkélkedhetünk. Jelenleg háztartásbeli vagyok.

  Liszka Levente

 

 

Az Országúti családos közösséghez tartozunk, gyermekeink számára és életkorára (1, 4, 7, 9 év) tekintettel elsősorban a vasárnapi 10-es misén és azt követően a Quadrumban vagyunk megtalálhatók. Nem a plébánia vonzáskörzetében lakunk, de több mint tíz éve ez a plébánia jelenti életünk egyik fontos sarokkövét (esküvő, keresztelők, közösségek, szolgálatok). Jómagam több szállal kötődőm a ferences lelkiséghez: kisgyermekként az erdélyi esztelneki rendházban volt szerencsém több nyarat eltölteni, majd az esztergomi ferences gimnáziumban érettségiztem és József (Joe), valamint Leopold atya áldásával szolgáltattuk ki Rékával egymásnak a házasság szentségét.  Plébániai történetünk jegyességünkkel vette kezdetét, majd kisgyerekes szülőként a nyári családos táborok (OCST) résztvevői/szervezői voltunk és vagyunk. Nagyobb fiaink aktív ministránsok, mi pedig – pár hasonló élethelyzetben lévő házaspárral – kéthetente szerda esténként próbálunk „észbe kapni”, keresve az igazán fontos dolgokat életünkben. A Családok Jézusban Közösség tagjaiként minden évben nagy örömmel és szeretettel veszünk részt az országúti jegyesek kisérésében, a Szentlélek közreműködésében bízva, hogy „bukdácsolásaink” ellenére eszközök tudunk lenni az Úr számára a boldog házasságok születésénél.

   Lovas András
   – alelnök (világi elnök)

 

1967-ben születtem, a plébániához fiatal felnőttként, a fél nyolcas mise körül kialakuló közösségek tagjaként csatlakoztam. Feleségemmel együtt sokáig Beney György atyához kötődtünk. 1995 óta a Ferences Világi Rend tagjai vagyunk, négy gyerekünkből hárman már felnőttek.
Közgazdászként végeztem, egy nemzetközi gépipari cégnél dolgozom értékesítési területen.
Katekumen csoportok vezetésében, jegyesoktatásban, egy-egy ünnep lebonyolításában veszek részt, időnként zarándokutat szervezek. A képviselőtestület munkájában Kolos atya plébánossága óta veszek részt, jelenle
g a testület alelnöke vagyok.

  Somogyi András

 

 

Születésem óta a plébániához tartozom, és kötődöm a ferences közösséghez. Fiatal korom óta részt veszek a plébánia közösségi életének szervezésében, alakításában (többek között: hittanórák és imacsoportok szervezése, liturgikus szolgálat, áldoztatás, rendezvények szervezése, képviselőtestület, fényképezés). A ferences lelkiség mellett közel áll hozzám az Emmánuel katolikus karizmatikus közösség is. Villamosmérnök vagyok, vasúti szoftverek fejlesztésével foglalkozó nemzetközi cégnél dolgozom informatikusként. Továbbra is szívesen vállalok részt a plébánia életének alakításában, elsősorban a liturgia és rendezvények szervezésében, de műszaki tudásommal és tapasztalataimmal is szívesen segítem a plébánia munkáját.

  Szelényi Zsolt

 

 

Ötgyermekes édesapa vagyok, 2007-től a képviselőtestület tagja. Feleségemmel 2009-ben csatlakoztunk a Családok Jézusban Közösséghez. Gyermekkorom óta járok a plébániára, első gyermekem születéséig ministráltam. A plébánia családos körében vagyok legaktívabb, a plébániai jegyesoktatásban, családos programok szervezésében tevékenykedem elsősorban, de liturgikus munkatársként a lelki programokban is szívesen és aktívan igyekszem közreműködni, valamint lehetőségeimhez mérten a karitász munkájába is bekapcsolódom időről időre. Feleségem, Barbara is aktív tagja plébániánknak, számtalan program szervezésében vett részt (asszonyima, miniklub, komatál, családos tábor). Nagy várakozással tekintek a plébánia megújulása elé, amelynek tevékeny részesévé szeretnék válni.

   Tömöryné Sári Virág
   – jegyző

 

1999 óta tartozom a plébániához, férjemmel itt ismerkedtünk meg a Nikodémus vezette Sámuel közösségben. 4 gyermekünk van, 7, 11,13 és 14 évesek. Közgazdász végzettségem van, jelenleg a plébánia irodájában dolgozom pénzügyi munkakörben. Jelenleg a testület jegyzője vagyok.


   Werner Ákos

 

 

Szentendrei ferences diák voltam, így 14 éves korom óta szorosan kötődöm a ferencesek közösségéhez. Korábban a pasaréti plébánián szolgáltam, 2005 óta azonban családommal ide, az Országúti közösséghez kötődünk. Sok plébániai program szervezője vagy aktív segítője voltam (kirándulások, gyermektáborok, családos napok, Mitaku, keresztutak, jegyesoktatás). Jelenleg feleségemmel, Zsófival, a 17 és 26 év közötti fiatalok Szent Ferenc Antióchia közösségének szülőpárjai vagyunk. Öt 14 és 20 év közötti gyermekünk van. A civil életben a Szentendrén található Pest Megyei Könyvtár igazgatójaként dolgozom. A jövőt tekintve itt a plébánián elsősorban az Antióchia közösséget szeretném szolgálni, azon dolgozva, hogy a fiatalok és a plébánia közötti kapcsolatot minél szorosabbra szőjem és élőbbé tegyem.

   

Munkacsoportjaink:

Karitász és akció munkacsoport – tagjai: Biczi Ferenc, Dudás Zoltán, Légár Katalin, Liszka Levente, fr. Zsombor

Liturgikus munkacsoport – tagjai: Somogyi András, Csanády Lőrinc, Gödölle Márton, Lógó Tibor, Nagy László Adrián, fr. Zalán, fr. Zsombor

Család és evangelizációs munkacsoport – tagjai: Szelényi Zsolt, Frigyesi Márton, Gorove László, Kanyó Henrik, Werner Ákos

Kommunikáció és társadalmi kapcsolatok munkacsoport – tagjai: fr. Zalán, Balázsdi-Szabó Nóra, Jobbágyi Anna, Keller Márkus

Pénzügyi és műszaki munkacsoport – tagjai: fr. Zalán, Kanyó Henrik, Lovas András, Tömöríné Sári Virág,