Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Budapest Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 23.; e-mail cím: iroda@orszagutiferencesek.hu; telefonszám: +36-1-315-0944; a továbbiakban „Országúti Ferences Plébánia”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a www.orszagutiferencesek.hu honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott név és e-mail cím kezelésére az Országúti Ferences Plébánia jogosult.

Az Országúti Ferences Plébániánál az Ön által megadott névhez és e-mail címhez azOrszágúti Ferences Plébánia forrásszervező munkatársa jogosult hozzáférni.

Az Országúti Ferences Plébánia (1024 Budapest, Margit krt. 23.) mint fenntartó az Európai Parlament és Bizottság 2016/679. számú rendelete (GDPR) 37. cikk (3) bekezdése alapján közös adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek elérhetősége: adatvedelem@ferencesek.hu; 1024 Budapest, Margit krt. 23.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Országúti Ferences Plébánia a hírlevélre történő feliratkozás során megadott vezetéknevet és keresztnevet, valamint e-mail címet kizárólag hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy a nevének és e-mail címének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli, majd a „Feliratkozás” gombra kattint.

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott név és e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének.

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni az Országúti Ferences Plébániától, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél-feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön az Országúti Ferences Plébánia hírlveléről leiratkozik, akkor az Országúti Ferences Plébánia a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

Azon hírlevelek esetében, amelyeket az Országúti Ferences Plébánia az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, az Országúti Ferences Plébánia jogszerűen járt el.

3. Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott nevét és e-mail címét

az Országúti Ferences Plébánia számítógépes rendszerét karbantartó szolgáltató: ShiwaForce.com Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.)

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A hírlevélküldés céljából megadott nevét és e-mail címét további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Országúti Ferences Plébánia az Ön által megadott nevet és e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

Az Országúti Ferences Plébánia az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a leiratkozás gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 Az Országúti Ferences Plébánia a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Országúti Ferences Plébánia a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 Az Országúti Ferences Plébánia Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait az Országúti Ferences Plébánia a hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Országúti Ferences Plébániától arra vonatkozóan, hogy az Országúti Ferences Plébánia kezeli-e a személyes adatait.

Ha az Országúti Ferences Plébánia kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Országúti Ferences Plébánia a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Országúti Ferences Plébániától kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

Az Országúti Ferences Plébánia az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Országúti Ferences Plébánia indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Országúti Ferences Plébániának nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az Országúti Ferences Plébánia jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az Országúti Ferences Plébánia a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Országúti Ferences Plébániára alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Országúti Ferences Plébániára ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha az Országúti Ferences Plébánia nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Országúti Ferences Plébániát, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Országúti Ferences Plébánia a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Országúti Ferences Plébániának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli, vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Az Országúti Ferences Plébánia az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés azOrszágúti Ferences Plébánia vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. Az Országúti Ferences Plébánia nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy az Országúti Ferences Plébánia megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: adatkezeles@ferencesek.hu

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.