Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Budapest Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 23.; e-mail cím: iroda@orszagutiferencesek.hu; telefonszám: +36-1-315-0944; a továbbiakban „Országúti Ferences Plébánia”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a www.orszagutiferencesek.hu honlapon az üzenetküldés során adott meg.

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az üzenetküldés során megadott neve és e-mail címe kezelésére az Országúti Ferences Plébánia (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 23.) jogosult.

Az Országúti Ferences Plébánia (1024 Budapest, Margit krt. 23.) mint fenntartó az Európai Parlament és Bizottság 2016/679. számú rendelete (GDPR) 37. cikk (3) bekezdése alapján közös adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek elérhetősége: adatvedelem@ferencesek.hu; 1024 Budapest, Margit krt. 23.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Országúti Ferences Plébánia az üzenetküldés során megadott nevét és e-mail címét a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.

3. Személyes adatok címzettjei

Az üzenetküldés során megadott nevét és e-mail címét az Országúti Ferences Plébánia számítógépes rendszerét üzemeltető és karbantartó ShiwaForce.com Zrt.  (székhely: 1023 Budapest, Alkotás utca 17-19.)

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Az üzenetküldés céljából megadott e-mail címét az Országúti Ferences Plébánia további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Országúti Ferences Plébánia az Ön által megadott személyes adatokat legkésőbb 5 év elteltével törli.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult az Országúti Ferences Plébániától a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

5.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Országúti Ferences Plébániától arra vonatkozóan, hogy az Országúti Ferences Plébánia kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha az Országúti Ferences Plébánia kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Országúti Ferences Plébánia a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

5.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Országúti Ferences Plébániától kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

5.3 Törléshez való jog

Az Országúti Ferences Plébánia az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Országúti Ferences Plébánia indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Országúti Ferences Plébániának nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) az Országúti Ferences Plébánia jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Az Országúti Ferences Plébánia a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Országúti Ferences Plébánia az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Országúti Ferences Plébánia indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Országúti Ferences Plébániának nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) az Országúti Ferences Plébánia jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Az Országúti Ferences Plébánia a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.5 Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

6. Jogsértés esetén tehető lépések

6.1 Amennyiben álláspontja szerint az Országúti Ferences Plébánia megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: adatvedelem@ferencesek.hu

6.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.